Turvallisuutta ja toiminnallisuutta vaarallisten aineiden varastointiin

Vaarallisten aineiden varastoinnissa on huomioitava monia seikkoja, jotta varmistutaan ennen kaikkea ihmisten sekä ympäristön turvallisuudesta. Samanaikaisesti huolellisella suunnitellulla voidaan kuitenkin myös optimoida varaston toiminnallisuutta. Monesti päädytäänkin lopulta hyvin erilaiseen toteutukseen kuin asiakas on alun perin kaavaillut.

Varastointitarpeen ja varastointiin liittyvien haasteiden selvittäminen

”Arvioitaessa varastointiin liittyviä vaatimuksia, on aina lähdettävä liikkeelle siitä mitä on tarkoitus varastoida. Vaarallisten aineiden mukana toimitettava käyttöturvatiedote tarjoaa vastauksen moneen varastointiin liittyvään kysymykseen. Tällaisia ovat muun muassa se, millaisia aineita on tarkoitus varastoida? Ovatko varastoitavat aineet ympäristölle vaarallisia, hapettavia, syttyviä tai räjähtäviä?”, kertoo DENIOS Finlandin maajohtaja Antti J. Makkonen.

”Seuraavaksi on selvitettävä, mihin varastokontti tulisi sijoittumaan. Onko varastointi sisätiloissa ylipäänsä mahdollista? Tai mihin sijoitettuna varasto tukisi parhaiten yrityksen toimintoja? Monesti suurempien määrien varastointi päädytään toteuttamaan ulkona jo pelkästään sisätilojen ahtauden vuoksi. Tällöin sisätilat jäävät varsinaisen tuotannon tarpeisiin”, jatkaa Makkonen.

Varastoitavien aineiden asettamat vaatimukset

On tärkeä selvittää voidaanko eri aineita varastoida yhdessä tilassa. Sellaiset kemikaalit, jotka voivat reagoida keskenään, tulee säilyttää erillään toisistaan. Joissain tapauksissa myös aineiden säilytystilojen ilmanvaihtojen on oltava erillisiä, kuten esimerkiksi varastoitaessa happoa ja natriumhypokloriittia, joiden yhteisreaktiosta syntyvä kloorikaasu on erittäin myrkyllistä. Myöskään palavia nesteitä ei tule varastoida yhdessä palavien kaasujen tai muiden palavien aineiden kanssa. Syövyttäviä aineita varastoitaessa on puolestaan valuma-altaiden oltava haponkestäviä.

Kemikaalit tulee myös varastoida oikeassa lämpötilassa. Alhaiset tai vaihtelevat lämpötilat saattavat olla tuhoisia esimerkiksi elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuudessa yleisesti käytettäville aineille. Myös maali- ja kosmetiikkateollisuudessa käytetään monia aineita, jotka eivät kestä kylmää tai jäätymistä. Eristetty ja lämmityksellä varustettu varastokontti mahdollistaa lämpötilaherkkien aineiden säilyttämisen niin, etteivät niiden tuotantoprosessin onnistumisen kannalta tärkeät ominaisuudet pääse vahingoittumaan.

Kemikaalien säilyttämisessä vaadittava ilmanvaihto

Yksinkertaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli varastokontissa varastoitavat pakkaukset ovat avaamattomia, kutsutaan niiden varastointia passiiviseksi varastoinniksi. Tällöin luonnollinen ilmanvaihto on yleensä riittävä.

Tekninen ilmanvaihto on puolestaan tarpeellinen kun kyseessä on niin sanottu aktiivinen varastointi. Tällöin varastoitavat pakkaukset ovat avattuja. Teknistä ilmanvaihtoa tarvitaan myös silloin kun varastoidaan vahvoja ja haisevia aineita tai jos halutaan säilyttää mahdollisuus teknistä ilmanvaihtoa edellyttävien räjähdysherkkien aineiden varastointiin tulevaisuudessa.

On tärkeää, että ilmanvaihto kattaa koko varastokontin. Varastokontissa on oltavat aukot alhaalla ja ylhäällä niin sisään tulevalle ilmalle kuin myös poistoilmalle. Hyllyjen välissä on oltava riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään kontin sisällä vapaasti.

Optimaalinen varastointiratkaisu jokaiseen ympäristöön

DENIOKSEN Suomessa valmistettaville vaarallisten aineiden varastokonteille on myönnetty Avainlippu-merkki osoituksena suomalaisen työn edistämisestä, suomalaisesta valmistuksesta sekä palvelusta. Varastokontit ovat räätälöitävissä tarpeen mukaan IBC-säiliöiden, tynnyreiden tai pienten astioiden varastointiin. Tarvittaessa on myös mahdollista toteuttaa kokonaisuus, jossa esimerkiksi toinen puoli varastokontista on suunniteltu IBC-säiliöiden varastointiin ja toinen puoli tynnyreiden säilyttämiseen.

Optimaalisen yhdistelmän löytämiseksi on syytä miettiä tarkasti nykyisiä sekä tulevia varastointitarpeita. Kuinka monta IBC:tä tai tynnyriä tulisi pystyä varastoimaan samanaikaisesti tai mikä on varastoitavien aineiden kokonaismäärä? Käytetäänkö säiliöiden tai tynnyreiden alla EURO-lavoja tai kemikaalilavoja?

Sujuva ja turvallinen sisään sekä ulos lastaaminen on tärkeä huomioida. Samalla se muodostaa olennaisen osan varaston toiminnallisuutta jokapäiväisessä käytössä. Tapahtuuko tynnyreiden tai säiliöiden lastaus trukilla vai jollain muulla tavalla? Halutaanko esimerkiksi tynnyrit varastoida pystyssä vai vaakatasossa? Erilaiset oviratkaisut mahdollistavat erilaiset lastausmenetelmät ja minimoivat siten varastointiin kuluvan työajan.

Antti Makkosen mukaan yhä useampi asiakas Suomessa päätyy liukuovelliseen varastokonttiin juuri paremman toiminnallisuuden sekä tilansäästön vuoksi.

Ympäristön ja ihmisten suojaaminen

Palavia tai ympäristölle vaarallisia aineita varastoitaessa on vaatimuksena, etteivät aineet pääse leviämään kontrolloimattomasti mahdollisessa vuototilanteessa. Varastokontin pohjalla olevan valuma-altaan vetoisuuden (ts. keräyskapasiteetin) on oltava vähintään 100 % suurimman varastoitavan astian vetoisuudesta, jonka lisäksi altaassa on oltava 10 % varmuusmarginaali. Pohjavesialueella valuma-altaan keräyskapasiteetin on oltava 100 % säilytettävien nesteiden kokonaismäärästä.

”Valuma-altaan vetoisuuden ohella myös muihin rakennuksiin nähden vaadittavat suojaetäisyydet ovat monesti asiakkaiden kysymyslistoilla. Palavia nesteitä varastoitaessa on suojaetäisyyden ympäröiviin rakennukseen yleensä oltava minimissään 10 metriä. Mikäli riittävän suojaetäisyyden saavuttaminen ei ole mahdollista esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi, voidaan ongelma ratkaista paloturvallisella varastokontilla. Vaatimukset täyttävä ja oikein asennettu paloturvakontti luetaan paloeristetyksi tilaksi, joka mahdollistaa suurempien nestemäärien säilyttämisen hyväksytysti, tarvittaessa jopa sisätiloissa”, kertoo Makkonen.

Tuotanto-, varasto- sekä jakelutilat, joissa esiintyy räjähdysalttiita syttyvien kaasujen tai pölyn sekä ilman sekoituksia, ovat luokiteltava EU-direktiivien mukaan eri ATEX-luokkiin. Näillä alueilla käytettävien varusteiden ja suojausjärjestelmien on täytettävä ATEX-direktiivissä niille asetetut vaatimukset. Varastokontti on mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös ATEX-luokiteltuna ratkaisuna, mikäli sen käyttöympäristö tai varastoitavat aineet tätä edellyttävät.

”On myös tärkeä muistaa, että vaarallisten aineiden varastointi saattaa edellyttää lupaa paikalliselta viranomaiselta. Paikalliselta viranomaiselta saa myös arvokasta tietoa siitä millaisia lakisääteisiä asioita kyseisessä kohteessa tulee huomioida”, toteaa Makkonen lopuksi.

DENIOS on jo 30 vuoden ajan toiminut menestyksekkäästi yhtenä eurooppalaisen ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden suunnannäyttäjänä.
https://www.denios.fi/